2018-11-28 15-54-33

ตามที่โรงเรียนได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๒ ประเภทงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง วงเงิน ๖,๘๒๒,๐๐๐ บาท และได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ นั้น

          คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังกล่าว ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ

ดาวน์โหลดร่างขอบเขตของงาน

63 หมู่ 2 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 โทรศัพท์ FAX : 053-975144
Copyright © 2014 tcp.ac.th | Powered by Thung hua chang pittaya kom

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×